Имуществени отношения между съпрузите

Имуществените отношения между съпрузите са в различните правни системи, напр.

в българското и немското право по различен начин уредени. По немските закони всеки от съпрузите е собственик на имуществото, което придобива по врема на брака (Zugewinngemeinschaft). При развод се поделя прираста на имуществото, който се изчислява в парична стойност.

Приложимото право при дела с интернационални аспекти е от значение и би трябвало да се установи след задълбочена проверка на действащите европейски и национални норми. От значение е, че голяма част от съществуващите норми са с диспозитивен характер, т.е. законовите последиците могат да бъдат променени договорно.

При уреждането на имуществените отношения, които обикновено са свързани със сериозни финансови последици кантората Ви предлага компетентна, т.е. базираща на многогодишен практически опит помощ, както надеждна защита на Вашите материални интереси.