Хонорар

Адвокатските хонорари са уредени законово в Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG)

RVG възнаграждението за първоначална консултация не превишава 190,00 евро плюс установения ДДС от 19%.

Освен това могат да възникнат хонорари за извънсъдебното и съдебното представляване. Размера на хонорара зависи от материалният интерес на делото.

Материалният интерес на разводните дела се определя по месечните доходи на съпрузите (три от двете страни) както и по размера на тяхното имущество. Често съдилищата добавят 10% от стойността на имуществото, ако има такова.

За някои от семейните спорове материалнят интерес е законово уреден. Напр. за бракоразводните дела е установен минимален материален интерес от 3.000,00 Евро. При този интерес адвокатските хонорари се изчисляват както следва:

1,3 Такса §§ 2,13 RVG i.V.m. 3100 VV RVG 261,30 Евро
1,2 Такса §§ 2,13 RVG i.V.m. 3104 VV RVG 241,20 Евро
Пощенски разходи и др. 7002 VV RVG 20,00 Евро
Сума 522,50 Евро
19% ДДС 99,28 Евро
Обща сума 621,78 Евро

Освен това е възможо и според мен препоръчително уговаряне на хонорар. Хонорара може да е почасов (190,00 Евро нето) или във формата на една крайна сума.

При малки доходи разходите могат да бъдат финасирани с държавни средства (Verfahrenskostenhilfe).

Във всеки случай може да се свържете с нас и да се информирате за разходите, разбира се необвързващо.